СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Административни услуги

Административна услуга

Необходими документи

Предоставят се от :

Срок

Такса

Писмено съобщение за раждане - попълва се в деня на раждане

Лични карти и на двамата родителите

Попълва се в 2 екземпляра, като и двата се предоставят на ЕСГРАОН, 1 екзепляр остава в ЕСГРАОН, 1 екземпляр се съхранява в ЛЗ

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

До 5 дни от раждането

няма

Писмено съобщение за смърт при възрастни - попълва се след установяване на смърт

Лична карта на починалия

Лекарят, установил смъртта, попълва «Съобщение за смърт» в 4 екземпляра, като 2 бр.се дават на близките, 1 екземпляр се изпраща в РЗИ в двумесечен срок и 1 екземпляр се съхранява в ЛЗ.

 

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

2 часа след установяване на смъртта

няма

Писмено съобщение за смърт при раждане на мъртво дете и при смърт на дете в първата седмица от раждането

Лична карта на майката

Лекарят, установил смъртта, попълва «Свидетелство за перинатална смърт» като приложение към «Съобщение за раждане» - в случаите на раждане на мъртво дете, съответно към «Съобщение за смърт» - в случаите на живородено, починало в продължение на 168 часа след раждането.

Издава се в 1 екземпляр, а копие от него се изпраща до РЗИ в двумесечен срок

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

2 часа след установяване на смъртта

няма

Заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на дете

Лична карта на бащата

Попълва се в 1 екземпляр и се предоставя на бащата.След като се завери при нотариус заедно със «Съобщение за раждане» се предоставя на ЕСГРАОН

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

До дехоспитализация

няма

Издаване на болничен лист от лекуващи лекари и ЛКК

ЛАК /лична амбулаторна карта/

Болничен лист се издава по образец, утвърден от МС по чл. 103а от ЗЗ за времето от първия ден на настъпване на временна неработоспособност

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

В деня на установяване на

временна неработоспособност

няма

Дубликат на болничен лист

ЛАК /лична амбулаторна карта/

Дубликат на болничен лист се издава от ЛЗ срещу писмено искане като в молбата се посочва причината, поради която се иска дубликат.На издадения болничен лист се вписва «дубликат». Молбата се прилага в ЛАК

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

незабавно

няма

Издаване на медицинска документация /рецепти, предписания, протоколи и др./

-------------------------------

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

незабавно

няма

Етапна епикриза при превеждане на пациент от едно ЛЗ в друго

-------------------------------

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

незабавно

няма

Такса административно обслужване на договор за доставка на лекарства,консумативи и мед.изделия

     

120 лв.

Такса административно обслужване на договор за доставка на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества

     

480 лв.

Такса административно обслужване на договор

     

600 лв.

Годишна такса за съхранение и отпускане на лекарствени средства от Болнична аптека по клинични изпитвания       600 лв.

Епикриза

Изготвя  се в деня на дехоспитализация на пациента

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

незабавно

няма

Копия на медицински документи

 

 

В рамките на работния ден

Епикриза /препис/ - 10.00 лв.

Копие на мед.документ – 5.00 лв.

Запознаване на наследници и роднини със здравна информация за починал пациент

Съоразено със «Закон за защита на личните данни»

 

 

няма